Polityka prywatności

W pełni respektujemy i szanujemy prawo do prywatności i ochrony danych osobowych odwiedzających nasz serwis internetowy. Niniejszy dokument określa zasady gromadzenia oraz postępowania z informacjami uzyskiwanymi w czasie realizacji usług.

POLITYKA COOKIES

1. Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.

2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu https://agripak.pl//

4. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

a) dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;

b) tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;

c) utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;

d) dostosowania treści reklamowych w formie graficznej (Reklamy displayowe) przy wykorzystaniu remarketingu Google Analytics

5. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

6. W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:

a) „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu;

b) pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;

c) „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;

d) „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;

e) „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

7. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Użytkownicy mogą zablokować usługę Analytics dla reklam displayowych oraz dostosowywać reklamy w sieci reklamowej Google w Menedżerze preferencji reklam. Można również pobrać program blokujący Google Analytics ze strony https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/

8. Operator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.

9. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.

10. Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest pod adresem http://wszystkoociasteczkach.pl lub w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.

KLAUZULA INFORMACYJNA

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych
informuje się, co następuje:

I.

Administratorem danych osobowych jest Agripak Szumacher Sp. k. z siedzibą w Stary
Drzewicz 3, 96-315 (zw. dalej Agripak Szumacher Sp. k.). Dane kontaktowe Administratora:
telefon: 468921717, e-mail: biuro@agripak.pl
II.
Administrator będzie przetwarzać dane osobowe, w celu:
 zawarcia i wykonywania łączącej strony umowy, w tym rozpatrywania reklamacji oraz
dokonywania rozliczeń w czasie trwania umowy lub do ich zakończenia,
 wykonywania obowiązków prawnych ciążących na stronach na podstawie
powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym ustawy o ochronie osób i
mienia, przepisów podatkowych i z zakresu rachunkowości dotyczących m.in..
wystawiania i przechowywania faktur VAT oraz innych dokumentów księgowych,
 wysyłania informacji handlowych, prowadzenia kampanii reklamowych i innych
działań marketingowych,
 tworzenia na wewnętrzne potrzeby Administratora zestawień, analiz i statystyk w
czasie trwania umowy, a po jej zakończeniu przez okres przedawnienia roszczeń
wynikających z umowy,
 ustalania, obrony i dochodzenia roszczeń wynikających z umowy przez okres ich
przedawnienia,
 weryfikacji wiarygodności płatniczej przy zawarciu, przedłużeniu, lub rozszerzeniu
zakresu zawartych umów sprzedaży,
 sprzedaży produktów.

III.

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych są odpowiednio:
 niezbędność do wykonania umowy sprzedaży zawartej między stronami (art. 6 ust. 1
lit. b RODO),
 niezbędność do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze – art.
106e ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług (art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
 tzw. prawnie uzasadniony interes – w odniesieniu do przetwarzania danych dla celów
marketingowych w trakcie trwania stosunku prawnego między stronami (art. 6 ust. 1
lit. f RODO),
 pisemna zgoda – w przypadku przetwarzania danych dla celów marketingowych po
zakończeniu stosunku prawnego między stronami (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
 weryfikacja wiarygodności płatniczej lub roszczenia wynikające z zakresu umowy
zawartej między stronami (podstawa prawna: art.6 ust.1 b RODO) dotyczy także
danych uzyskanych przez nas z innych źródeł, a jeśli zawierają strony zawierają
kolejną umowę – danych posiadanych przed jej zawarciem;

IV.

Aby Administrator mógł wykonywać zapisy umowy zgodnie z prawem dane osobowe będą
przekazywane:

 osobom upoważnionym przez Administratora – pracownikom i współpracownikom,
którzy muszą mieć dostęp do danych, aby wykonywać swoje obowiązki,
 podmiotom przetwarzającym, – którym Administrator zleci czynności wymagające
przetwarzania danych na podstawie zawartej umowy powierzenia danych osobowych,
 innym odbiorcom danych – np. kurierom, bankom, ubezpieczycielom, kancelariom
prawnym, hostingodawcom, biurom rachunkowym, dostawcom systemów
mailingowych., rozpatrywanie reklamacji, badanie jakości obsługi, dochodzenie
należności, usługi analityczne, audytowe, podatkowe.

V.

Obecnie Administrator nie planuje przekazywania danych osobowych do krajów trzecich tj.
poza Europejski Obszar Gospodarczy.
VI.
Dane osobowe będą przechowywane przez czas:
– wykonywania obowiązków
– okres, przez który przepisy prawne nakazują przechowywać dane
– przez okres obowiązywania terminów przedawnienia ewentualnych roszczeń wynikających
z zawartej umowy,
– przez okres obowiązywania rękojmi/gwarancji,
– w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych po zrealizowaniu
umowy, do czasu jej cofnięcia.

VII.

Posiada Pan/Pani prawo do:
 żądania udostępniania swoich danych osobowych,
 ich sprostowania,
 usunięcia,
 ograniczenia przetwarzania,
 wniesienia sprzeciwu wobec sposobu przetwarzania danych osobowych,
 przenoszenia danych osobowych,
 cofnięcia zgody na przetwarzania danych osobowych w dowolnym.
 Wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych, gdy strona uzna, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy
ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

VIII.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz jest niezbędnym warunkiem zawarcia
umowy i realizacji zamówienia przez Administratora.
IX.

Dane osobowe nie będą podlegały automatycznemu przetwarzaniu w tym profilowaniu.
W celu uszczegółowienia podanych informacji zapraszamy do kontaktu:
Agripak Szumacher Sp. k.
Stary Drzewicz 3
96-315 Wiskitki
biuro@agripak.pl
Z klauzulą informacyjna można się zapoznać na naszej stronie www.agripak.pl